Намера о спровођењу истраживања које се односи на здравље становништва

Датум: 01.11.2019
Број: 073-11-1231/2019-02

САДРЖАЈ:

Број: 073-11-1231/2019-02                                                                    Датум: 12.9.2019. године

 

РЕПУБЛИЧКИ ЗАВОД ЗА СТАТИСТИКУ

 

         

Београд

Милана Ракића бр. 5

 

Поштовани,

 

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је ваш акт 06 број 050-751 од 9.8.2019. године, којим овај орган информишете о намери да у периоду од октобра до децембра 2019. године Републички завод за статистику спроведе истраживање које се односи на здравље становништва-ЕХИС и тражите мишљење о планираним активностима.  

У вези са Вашим обраћањем, најпре напомињемо да су послови и овлашћења Повереника утврђени одредбама чл. 77.- 81. Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/2018), према којима Повереник није овлашћен да даје мишљење поводом предметног акта.

Истовремено, указујемо на следеће.

Одредбама члана 54. став 1. Закона о заштити података о личности предвиђено је да је, ако је вероватно да ће нека врста обраде, посебно употребом нових технологија и узимајући у обзир природу, обим, околности и сврху обраде, проузроковати висок ризик за права и слободе физичких лица, руковалац дужан да пре него што започне са обрадом изврши процену утицаја предвиђених радњи обраде на заштиту података о личности.

Ставом 4. истог члана утврђено је да је израда процене утицаја обавезна, између осталог, у случају обраде посебних врста података о личности из члана 17. став 1. Закона, у великом обиму. У ову категорију података, сагласно наведеној одредби закона, спадају и подаци о здравственом стању физичких лица.

С тим у вези, одредбом члана 55. Закона предвиђено је да је, уколико процена утицаја на заштиту података о личности, која је извршена у складу са чланом 54. овог закона, указује да ће намераване радње обраде произвести висок ризик ако се не предузму мере за умањење ризика, руковалац дужан да затражи мишљење Повереника пре започињања радње обраде.

Ако Повереник сматра да би намераване радње обраде из ст. 1. и 3. тог члана могле да повреде одредбе Закона, а посебно ако руковалац није на одговарајући начин проценио или умањио ризик, Повереник је дужан да у року од 60 дана од дана пријема захтева достави писмено мишљење, као и да по потреби искористи овлашћења из члана 79. тог закона.

У складу са чланом 55. став 7. Закона, уз захтев за мишљење руковалац је дужан да Поверенику достави податке о: дужностима руковаоца, и, ако постоје, заједничких руковалаца и обрађивача који учествују у обради, посебно ако се ради о обради која се врши унутар групе привредних субјеката; сврхама и начинима намераване обраде; техничким, организационим и кадровским мерама, као и механизмима заштите права и слобода лица на које се подаци односе у складу са Законом; контакт подацима лица за заштиту података, ако је оно одређено; процени утицаја на заштиту података о личности из члана 54. овог закона, као и о свим другим информацијама које затражи Повереник.

Имајући у виду наведене законске одредбе, а с обзиром на то да подаци које сте навели упућују на то да се намеравана обрада односи на обраду података о здравственом стању физичких лица у великом обиму, потребно је извршити процену утицаја намераване обраде на заштиту података о личности.