Ситуације у којима је дозвољена обрада података без пристанка лица на које се подаци односе

Датум: 05.11.2019
Број: 073-11-1222/2019-02

САДРЖАЈ:

Број:  073-11-1222/2019-02                                                            Датум: 29.8.2019. године  

    

Поштовани,

Повереник за информације од јавног значаја и заштиту података о личности примио је Вашу електронску поруку од 8.8.2019. године, којом од овог органа тражите обавештење о томе у којим ситуацијама је дозвољена обрада података без пристанка лица на које се подаци односе, у смислу одредаба Закона о заштити података о личности („Сл. гласник РС“ број 87/18).

У вези са Вашим обраћањем, обавештавамо Вас о следећем.

Одредбом члана 12. Закона о заштити података о личности предвиђено је да је обрада законита само ако је испуњен један од следећих услова: лице на које се подаци о личности односе је пристало на обраду својих података о личности за једну или више посебно одређених сврха; обрада је неопходна за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора; обрада је неопходна у циљу поштовања правних обавеза руковаоца; обрада је неопходна у циљу заштите животно важних интереса лица на које се подаци односе или другог физичког лица; обрада је неопходна у циљу обављања послова у јавном интересу или извршења законом прописаних овлашћења руковаоца; обрада је неопходна у циљу остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране, осим ако су над тим интересима претежнији интереси или основна права и слободе лица на које се подаци односе који захтевају заштиту података о личности, а посебно ако је лице на које се подаци односе малолетно лице.

Дакле, Закон разликује 6 различитих правних основа за обраду података о личности: 1) пристанак лица на обраду података; 2) извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора; 3) поштовање правних обавеза руковаоца; 4) заштита животно важних интереса лица на које се подаци односе или трећег лица; 5) обављање послова у јавном интересу или извршење законом прописаних овлашћења руковаоца и 6) остваривање легитимних интереса руковаоца или треће стране.

У том смислу, пристанак на обраду је један од правних основа за обраду података о личности, па када се обрада врши по неком другом основу (примера ради, за извршење уговора закљученог са лицем на које се подаци односе или за предузимање радњи, на захтев лица на које се подаци односе, пре закључења уговора или ради остваривања легитимних интереса руковаоца или треће стране), тада није потребан и пристанак лица у смислу Закона о заштити података о личности.